Risiko


pages-risikoAnalyser og styring av risiko i både normal drift og prosjektfaser er et nøkkelelement for å tilstrebe sikre operasjoner og daglig drift.

Risikoanalyse er en prosess der risiko knyttet til en aktivitet eller et design identifiseres og evalueres. Evalueringen kan variere fra en enkel vurdering til omfattende analyser av ulike konsekvenser og deres tilhørende sannsynlighet (frekvens).

Risikostyring handler om å eliminere eller minimere risiko gjennom implementering av passende tiltak, og etablere / holde oppdatert dokumentasjon som viser at man har tilstrekkelig kunnskap om bedriftens eller aktivitetens risikoforhold og man i tilstrekkelig grad er i stand til å kontrollere denne risikoen.

Xafe kan gjennomføre risikoanalyser, bistå våre kunder med å etablere og/eller vedlikeholde et risikostyringssystem og om ønskelig ta ansvar for risikostyringen hos våre kunder. Vi vil i ethvert tilfelle tilpasse omfang til kundens forespørsel. Eksempler på leveranser kan være:

Risikoanalyse

  pages-risikoanalyse

 • Arbeidsmøter mtp fareidentifikasjon (HAZID / HAZOP)
 • Kvantitative risikoanalyser (QRA’s)
 • Kvalitative risikovurderinger
 • Brann- og eksplosjonsrisikoanalyser
 • CFD-analyser (3D simuleringer av eksplosjon, brann, fakkel, eksos, kaldvent, etc)
 • ALARP-vurderinger -demonstasjon
 • Analyser av samtidige operasjoner (SIMOPS)

Risikostyring

 • Risikostyring integrert i kundens organisasjon
 • Utvikling av styringssystem for risiko/sikkerhet
 • Utvikling av HMS dokumentasjon
 • Analysering av storulykkepotensiale
 • Identifikasjon av sikkerhetskritiske elementer
 • Etablering av ytelseskrav og oppfølging / inspesjon av disse
 • Designgjennomganger
 • Verifikasjoner
 • GAP-analyser
 • Opplæring i bruk av / forståelse for bedriftens / anleggets risikostyringssystem