Storulykker og risikoreduksjon


Bakgrunn

Virksomheter med potensiale for storulykker der farlige kjemikalier inngår eller virksomheter som håndterer, bruker eller produserer olje og/eller gass i mengder med potensiale for storulykker må forholde seg til relevante forskrifter. For offshore virksomhet er styrings-, aktivitets- og innretningsforskriftene sentrale, mens for virksomhet på land er Internkontrollforskriften og Storulykkeforskriften rådende.

Med utgangspunkt i at virksomhetene eller deres aktiviteter innebærer et potensiale for ulykker som kan ramme mennesker, miljø eller materielle verdier i stor skala stilles det krav til bedriftene i forhold til hvordan risiko skal reduseres og konsekvenser begrenses.

Kursinnhold

Kurset omhandler hvordan en bedrift eller organisasjon identifiserer, vurderer og håndterer de forhold som er med på å påvirke sannsynligheten for at en storulykke kan inntreffe (pluss og minus), hvordan konsekvensene for slike ulykker bør reduseres og hvordan bedriften og omkringliggende ressurser bør være satt opp for å håndtere slike situasjoner.

Opplæringen skal gi deltager:

 • Forståelse for storulykkeperspektivet sett i lys av all annen risiko
 • Forståelse for hvilke konsekvenser en storulykke kan medføre
 • Forstå hvordan hendelseskjeder og dominoeffekter kan påvirke utfallet
 • Kjennskap til hvilke krav som gjelder for slike virksomheter, både før oppstart og i drift.
 • Kjennskap til og forståelse for hvilken opplysningsplikt som påhviler virksomheten.
 • Kjennskap til metoder for risikovurdering og risikoreduksjon.

Følgende tema blir bl.a. gjennomgått:

 • Bakgrunn for storulykkeforskriften
 • Innføring i aktuelle forskrifter som omhandler storulykker
 • Virksomhetens plikter
 • Meldeplikt
 • Sikkerhetsrapporten og dens innhold
 • Styringssystem og organisering
 • Beredskapsplan
 • Informasjonsplikten
 • Valg av barrierer, når har vi mange nok?
 • Eksempler og caser for diskusjon i plenum.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Stedsbeskrivelse

Standard kurs avholdes i våre lokaler på Forus. Bedriftsinterne eller tilpassede kurs kan også avholdes i kundens lokaler eller på annet egnet sted etter kundens ønske.

Varighet

6 timer, normalt fra kl. 09.00-15.00

Innlevering

Ingen.

Målgruppe

Alle ansatte med ansvar for en eller flere av bedriftens aktiviteter, HMS ledere, verneombud, bedriftens ledelse.

Pris

3.990,- per deltager på standard kurs.

Inkluderer lunsj

For bedriftsinterne kurs eller for bedrifter som sender flere deltagere vil egne priser kunne gis.

button_kurskalender-og-pamelding