HMS


Våre kunder er opptatt av at helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas, både på arbeidsplassen og for deres respektive kunder.

Xafe kan delta i alle ledd av HMS-arbeidet og gjennnom samarbeid med kunden sikre at at alle potensielle faremomenter er identifisert, at alternative metoder eller design blir belyst og at de beste løsningene blir implementert.

pages-hms

Gjennom mange år har Xafe levert studier, analyser og assistanse til våre kunder i deres kontinuerlig HMS-arbeid. Eksempel på leveranser er:

 • HMS styringssystem
  • Utvikling og oppfølging
  • Ledelsesdokumentasjon
  • Retningslinjer og prosedyrer
 • HMS opplæring (Obligatorisk og/eller tilpasset kurs)
 • Fareidentifikasjon og risikomapping
 • Kvalitative risikoanalyser
 • Semi-kvantitative risikoanalyser (Risikomatriser)
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
 • Analyse av ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø
 • Konsulenttjenester